Ο χρόνος ολοκλήρωσης της θεραπείας εξαρτάται από το θέμα που απασχολεί το άτομο, τους στόχους που θα τεθούν από ενδιαφερόμενο και θεραπευτή, και από το ρυθμό που ακολουθεί ο ίδιος ο εξυπηρετούμενος στη δουλειά που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι της θεραπείας.